EKOINBUD
Ogłoszenie o połączeniu

W dniu 15 września 2021 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  1. EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 29, 80 – 298 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253597, REGON: 220234012, NIP: 5832941945 (zwaną dalej "Spółką Przejmująca");
  2. "PERFECT HOUSE" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 29, 80 – 198 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326356, REGON: 220785982, NIP: 5833067539 (zwanej dalej "Spółką Przejmowaną")

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie) oraz z zastosowaniem art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych, jako łączenie z udziałem spółek kapitałowych.

W związku z powyższym, Spółka Przejmująca, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia uzgodniony przez Zarządu Spółek biorących udział w połączeniu Plan Połączenia do publicznej wiadomości: Plan Połączenia Spółek.

W imieniu Spółki Przejmującej:
Tomasz Jerzy Balcerowski – Prezes Zarządu;

Zapoznaj się z planem połączenia Spółek