EKOINBUD
Ogłoszenie o połączeniu

W dniu 01 grudnia 2020 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  1. EKOINBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 29, 80 – 298 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253597, REGON: 220234012, NIP: 5832941945 (zwaną dalej "Spółką Przejmująca");
  2. EKOINBUD Instalacje HVAC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wielkopolskiej 5A, 80 – 180 Gdańsk, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306853, REGON: 220617227, NIP: 5862227856 (zwanej dalej "Spółką Przejmowaną 1");
  3. BUDMISTRZ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wielkopolskiej 5A, 80 – 180 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419013, REGON: 221870371, NIP: 5833152162 (zwanej dalej "Spółką Przejmowaną 2" lub "BUDMISTRZ")
  4. Solarprojekt spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wielkopolskiej 5A, 80 – 180 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477264, REGON: 101597801, NIP: 7722403314, (zwanej dalej "Spółką Przejmowaną 3")

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie) oraz z zastosowaniem art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych, jako łączenie z udziałem spółek kapitałowych.

W związku z powyższym, Spółka Przejmująca, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia uzgodniony przez Zarządu Spółek biorących udział w połączeniu Plan Połączenia do publicznej wiadomości: Plan Połączenia Spółek.

W imieniu Spółki Przejmującej:
Tomasz Jerzy Balcerowski – Prezes Zarządu;

Zapoznaj się z planem połączenia Spółek